Faith Bryant [TVCC Shootoff 3.19]Juanita Bledman [TVCC Shootoff 3.19]Stephon Samuel [TVCC Shootoff 3.19]