Celine Kiara Agard [TVCC Shootoff 6.19]Lyka Day [TVCC Shootoff 6.19]Nena Rodriguez [TVCC Shootoff 6.19]